Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract de IPOTECA BANCAR

E-mail Print
User Rating: / 4
PoorBest 
CONTRACT DE IPOTECĂ BANCAR

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. Banca …………………………………, cu sediul in ………………….………………, reprezentată legal prin …………………………….………, domiciliat in ……………………. str. ……………………. nr. ………, bloc ……., scara ………, etaj ………, apartament ……, judet/sector ………., cu functia de ………….…………, in baza imputernicirii nr. ………. din ……….., in calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in ……………………………………….(localitatea), str. ………………….…….  nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector ………………………….. înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………………..…, cu functia de ….…………….., precum si

1.3. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de debitori ipotecari, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Pnin conventia de credit nr. ………………./………………., Banca …………………………… a acordat S.C. ………………………………...…….. un credit revolving (plafon de lucru) in valoare de ………………………….. rambursabili până la data de …………………………………………..                

2.2. S.C. ………………………………...……..    si ………………………….. in calitate de giranti, sunt de acord să garanteze restituirea creditului revolving (plafon de lucru), in conditiile din conventia de credit sus-mentionată, al cărei continut se cunoaste, până la concurenta sumei de …………….. cu terenul si imobilul situate in ………………………………………...                           

2.3. Banca in calitate de creditor, prin ………………….., in baza imputernicinii nr. ………………. din …………….. declară că acceptă drept garantie pentru instituirea credilului revolving (plafon de lucru) acordat S.C. ……………………………...…….. in valoare de ………………….., terenul in suprafată de …………………….. mp si imobilul situate in ………………………., proprietatea S.C. ………………………………...…….. conform ………. autentificat sub nr. …….. la …………. si, respectiv, a …………………….. si este de acord cu toate clauzele prevăzute in acest contract.

 
III. GARANTII SI RASPUNDERI

 

Terenul si imobilul cu care se garantează nu sunt grevate de sarcini, servituti sau urmărite in vreun fel nu au mai fost si nu sunt ipotecate.

3.2. Terenul si imobilul au o valoare de ………………………..……… lei, conform Raportului de expertiza evaluare nr. …………………. din …………………………….            

Taxele si impozitele pentru terenul si imobilul ce formează obiectul prezentului contract de ipotecă sunt achitate la zi astfel cum rezultă din certificatul fiscal eliberat de administratia financiară, ce constituie anexă la prezentul contract.

 
IV. DURATA CONTRACTULUI

 

4.1. Prezentul contract se incheie pe o perioadă de ………………….. ani/luni/zile, incepând cu data de ………………………. pană la data de ……………………….      

 
V. CLAUZE FINALE

 

5.1. Banca solicită, iar debitorii ipotecari se obligă ca până la achitarea integrală a imprumutului acordat S.C. …………………………………………… să nu instrăineze terenul si imobilul care fac obiectul prezentului contract, să nu le ipotecheze si să nu le greveze de alte sarcini cu alte imprumuturi sau datorii.

5.2. Creditorul declară că renuntă la cercetarea registrelor de inscriere si transcriere in conformitate cu art. 716 din Codul de procedură civilă.

5.3. Părtile contractante solicită expres judecătoriei inscrierea ipotecii de rangul I in Registrul de inscriptiuni imobiliare.

5.4. Taxele de autentificare, timbrul judiciar si onorariul notarial sunt suportate de debitorul S.C. ………………………………………..

5.5. Prezentul contract a fost incheiat intr-un număr de ……………………………… exemplare, din care ……………………. astazi ………………….……., data semnănii lui.

 

 

CREDITOR IPOTECAR,
    

DEBITORI IPOTECARI

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising