Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract de LOCATIUNE

E-mail Print
User Rating: / 3
PoorBest 
CONTRACT DE LOCATIUNE

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A./ cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….…….  nr. …………          bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………...  înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ……………….         
din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locator, pe de o parte, si

 

1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….…….  nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de locatiune cu respectarea următoarelor clauze:
 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Locatorul dă în locatiune/folosintă locatarului  …..….……………………………………………………                                  

în conditiile următoare:

- durata locatiunii …………………………………………………………………………………;

- chiria calculatã astfel …………………………………………………………………………… plătită anticipat, în momentul preluării bununilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe bază de proces-verbal.

2.2. Bunurile care reprezintã obiectul prezentului contract sunt …….……….……………………………………………………                

 
II. OBLIGATIILE PARTILOR

 

3.1. Obligatiile locatorului sunt următoarele:

a)        să predea bununile date în locatiune la termenul convenit si la locul unde se găseau în momentul contractării;

b)        să predea bunurile date în locatiune, nu în starea existentă la încheierea contractului, ci conform destinatiei în vederea căreia au fost închiriate;

c)        să efectueze reparatiile necesare în tot timpul locatiunii;

d)        sã se abtină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecintă tulburarea locatarului în folosinta bunurilor;

e)        să răspundă pentru evictiune si viciile ascunse ale bunurilor care le împiedică întrebuintarea.

3.2. Obligatiile locatarului sunt următoarele:

a) să plătească chiria de …………………. lei/lună/an în conditiile si la termenele stabilite;

b) să folosească în perioada locatiunii bununile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de bună-credintă, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

c) sã restituie la sfârsitul locatiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract în starea în care le-a preluat, stare consemnată în procesul-verbal de predare-primire;

d) să acorde asistentă tehnică pentru exploatarea normală a  …………………………………;      

e) în cazul în care în timpul exploatãrii ……………………………. apar defectiuni tehnice din vina locatarului, locatorul este îndreptătit să pretindă si să i se plătească despăgubiri;

f) să garanteze restituirea bunurilor în starea în care s-au preluat printr-un contract de garantie accesoriu contractului de locatiune.

 
IV. DURATA CONTRACTULUI

 

4.1. Durata locatiunii este de ………………………… începând cu data de ………………………… până la data de …………………………       

 
V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Părtile au convenit ca locatarul să plătească în schimbul folosintei bunurilor o chirie de ………………….. zi/luna/an astfel: ………………………………………………………………                                                 

5.2. Sub sanctiunea nulitătii, chiria este sinceră si serioasă, nefiind prevăzută fictiv sau suma stabilită să fie derizorie.

 

VI. SUBLOCATIUNEA CONTRACTULUI4)

 

6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, în tot sau în parte, cu acordul scris al locatorului, dreptul de folosintă asupra unui tert, în baza unui contract de sublocatiune (subînchiriere).

6.2. Sublocatiunea va trebui să nu fie convenită în conditii care să contravină conditiilor din prezentul contract de locatiune. In caz contrar, locatorul va cere prin justitie executarea obligatiilor sau rezilierea contractului principal de locatiune.

 
VII. CESIUNEA CONTRACTULUI

 

6.1. Cesiunea contractului trebuie să fie notificată locatorului sau acceptată de acesta printr-un act aditional la prezentul contract.

 
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

 

8.1. Contractul de locatiune încetează prin:

a)        acordul de vointă al părtilor;

b)        denuntare unilaterală;

c)        expirarea termenului;

d)        pieirea bunului;

e)        desfiintarea titlului locatorului;

f)        efectul înstrăinării, prin acte între vii, cu titlu particular, a bunului dat în locatiune.

 
IX. FORTA MAJORA

 

9.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau partială - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră asa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti în termen de …………… zile/ore producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

9.3. Dacă în termen de ……………… zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 
X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

 

10.1. In acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. In cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomanda­tă, cu confirmare de primire si se consideră primită de destinatar la data mentionată pe confirmare de oficiul postal primitor.

10.3. Dacă confirmarea se trimite print telex sau telefax, ea se consideră primită in prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 
XI. LITIGII

 

11.1. In cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a României.

 
XII. CLAUZE FINALE

 

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. In cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………..… exemplare din care ……..…… în data de ……………………, data semnării lui.                

 

 

PROPRIETAR (locator)
    

CHIRIAS (locatar)

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising